പോസ്റ്റുകള്‍

Wednesday, October 21, 2009

ലളിത ഗാനം

ചെങ്കതിരുകള്‍ പൊഴിയും സായാഹ്ന വേളയില്‍ 
സാഗര വീഥിയില്‍ നീ വന്നു 
പൊന്നിളം തെന്നല്‍ നിര്‍വൃതി നല്‍കും
സ്വപ്ന ലോകത്തില്‍ നീ വന്നു 
തന്വംഗി യാളെ നിന്‍ കണ്ണിണ യില്‍
എന്‍ പ്രതി ബിംബം ഞാന്‍ കണ്ടു 
എന്‍ മന തംബുരു തന്ത്രി യിലുണരു൦
സുന്ദര രാഗം ഞാന്‍ കേട്ടു 
(ചെങ്കതിരുകള്‍ ) 
കലമാന്‍ മിഴി മണി നിന്‍ കവിളിണയില്‍
സന്ധ്യാ മേഘം ഞാന്‍ കണ്ടു 
രതി കുല ദേവ ധനുസ്സില്‍ നിന്നുണരും 
ഞാണൊളിയപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കേട്ടു
(ചെങ്കതിരുകള്‍)

No comments: