പോസ്റ്റുകള്‍

Thursday, January 24, 2013

മലപ്പുറത്ത് ചെന്നപ്പോള്‍
ഞാനെത്തി. ആളുകള്‍ വന്നു തുടങ്ങുന്നേയുള്ളു


 ജഡ്ജസുമെത്തി. ന്നാ... തുടങ്ങാം,,,ല്ലേ?ശ്രുതിയൊന്നു ശരിയാക്കീട്ട് പാടാമേ..


 ഇവനെത്ര മാര്‍ക്കു കൊടുക്കണം


ഭക്ഷണശാലേലേക്കുള്ള വണ്ടി വന്നേ...ഓടിക്കയറാം

Wednesday, January 16, 2013

ഒരു തൈ നടുമ്പോള്‍


ആദ്യം തൈ നടുന്നു. പിന്നീട് അറിവും