പോസ്റ്റുകള്‍

DOWNLOADS

ശാസ്ത്ര,ഗണിതശാസ്ത്ര,പ്രവൃത്തിപരിചയമേള മാനുവല്‍

1:40 അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥി അനുപാതം G O-2010

കായികമേള എന്‍ട്രി ഫോറം

സ്ക്കൂള്‍ സ്പോര്‍ട്സ് മാന്വല്‍

മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ- വിവരങ്ങള്‍

Kalolsavam Reg Form


Kalolsavam Orders


Kalolsavam Mannual
12-04-2011Early disbursement of April's Salary G.O(P)No.184/2011/Fin dated 12/04/2011
12-04-20116% DA Order G.O (P) No. 180/2011/Fin dated 11/04/2011
12-04-2011Pay Revision Order-Directions issued to Heads of Departments
11-04-2011Norms for promotion for standard 1 to 9


11-04-2011Statement of Pay fixation | Option form for pay fixation (Soman Master, Sadgamaya)
11-04-2011Promotion List program in Open office Calc: Standard VIII | Standard IX (Narendran.C V, BEMP HSS Thalassery)

06-04-2011Pay fixation Software (Govinda Prasad, Clerk, TSNMHSS Kundurkunnu)
06-04-2011Pay fixation Software (Shijoy Thalakkottur)


06-04-2011Prohibition of Sexual Harassment of women at workplace bill (Draft)
06-04-2011Construction of buildings to Anganwadi centres in the premisis of Government educational Institution

06-04-2011EVM - Electronic Voting Machine (Details) - PowerPoint Presentation
06-04-2011A Guide for voters04-04-2011Pension - Revision of Pension/Family Pension in respect of employees consequent on revision of pay scales from 01/07/2009 - Modification - Orders issued.
04-04-2011Aided schools clerk - exempted from Departmental test


02-04-2011TTC Course Notification and application formGovt & Aided TTC - Unaided TTC
31-03-2011Updated Pay Revision Order G.O/(P) No. 85/2011/Fin dated, 26/02/2011
30-03-2011Retirement on superannuation of gazetted ministerial officers


30-03-2011Primary schools-Seniority of school teachers on retrenchment -clarification issued


29-03-2011Loans and Advances sanctioned to state Government Employees - Recovery during April 2011 postponed
29-03-2011Kerala Police Act-2010 (Malayalam version)

26-03-2011Camp Certificate to be Produced before Camp Officers by Examiners SSLC - 2011


26-03-2011Directions about LSS/USS Valuation23-03-2011Mother tongue learning in Kerala - Report and Suggestions
Report - Practical Instructions
22-03-2011Group Insurance - Extended table of benefits


20-03-2011FIXATION Ready Reckoner- Prepared by N.P Krishnadas
20-03-2011Pay fixation Excel Program version-3.75, Prepared by Shijoy@yahoo.com


19-03-2011Pay fixation Excel Program Prepared by Sudheer, Vandithavalam


19-03-2011B.Ed degree in LIFE SCIENCE equated to B.Ed degree in NATURAL SCIENCE- Orders issued


18-03-2011Pension Revision Order
18-03-2011list of Semis codes for school Mapping for All Districts
11-03-2011Group Insurance Scheme - Extended table of benefits to the Group Insurance Scheme
10-03-2011LP-UP Annual Examination Time Table-March 2011
10-03-2011Details about SSLC Valuation Duty
09-03-2011Appointment of Aided School Teachers - Detailed Clarification
09-03-2011ICT Education in STD IX Circular
07-03-2011Guidelines for procurement of Computers and Hardware for schools using MP/MLA/LSG funds – Revised order
05-03-2011Basic Facilities in Schools - Letter from DPI


05-03-2011Pay Revision in Universities
04-03-2011Pay Revision Order G.O/(P) No. 85/2011/Fin dated, 26/02/2011 and Annexure 1-3 - - Annexure 4 - 12
03-03-2011Pay Revision Order G.O/(P) No. 85/2011/Fin dated, 26/02/2011
11-02-2011IT Practical Annual exam 2011 for STD VIII & IX
11-02-2011SSLC -2011 Hall Ticket download - reg;
11-02-2011ICT Distribution to Schools - Ernakulam District (Full)
10-02-2011Budget Speech Malyalam - English
10-02-2011Budget In Brief Part A - Part B - Part C
10-02-2011Annual Plan 2011-12 Introduction - pages 1 to 193
- Pages 194-429
10-02-2011Online Transfer of HM / AEO Circular DPI 01-02-2011
10-02-2011SSLC 2011-Circular for CWSN Students
09-02-2011Laptop to teachers - Price- clerical mistake rectified-Circular
09-02-2011Availing Maternity Leave in different spell - Clrification issued
08-02-2011DPI Circular on Transfer and Postings 2011-2012
08-02-2011Holiday for Milad-e-Sherieff (Regularization of Holiday-order issued)
06-02-2011Directions about the wiring for 3 KVA Online UPS
06-02-2011USS / LSS Consolidation Sheet
05-02-2011Order - Degree of Tripple Main as alternative qualification for HSA - Accepted-
03-02-2011Income Tax Statement Preparation program in Malayalam - Prepared by BABU. V.A, Commerce Teacher, KNMVHSS Vatanappally
03-02-2011Laptop/Netbook Roadshow Details
02-02-2011Higher Secondary Exam- March 2011-Guidelines for submitting applications for Grace marks-regarding.
02-02-2011The Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths Programme (JENESYS)
01-02-2011SSLC Exam 2011-Instructions to cheif/deputy supdt
31-01-2011SSA Circular about Literary workshop 2010-11
31-01-2011Duty time arrangement of staffs deputed for Census work.
31-01-2011DPI Circular about TPA Account
29-01-2011LSS/USS exams & Screening test - Common Instructions
29-01-2011GPAI Scheme; extension of the time limit for joining the scheme
29-01-2011Full DEO with AEO, Society & Schoolls List for indenting of Textbooks for 2011-2012
29-01-2011Income Tax Calculator 2010-2011 prepared by V.Muraleedharan, Sree Neelakanta Govt. Sanskrit College, Pattambi
28-01-2011Excel Program for the preparation of Arrear DA (16%) Prepared by Prasanth P S, HSST (English), Govt: HSS Punnamoodu (1038), Thiruvananthapuram - 20
28-01-2011Applications invited for enrolment as Assistant Superintendents/Invigilators (External) for PSC Examinations Press Release - Details and Application Form
26-01-2011Circular & directions for General transfer of Junior Superintendents ; date extended to Feb 5
25-01-2011Treasury Fixed Deposits; rates of interest revised
25-01-2011DPI Circular on Milk supply
25-01-2011Instalation guide-SSLC 2011 Model IT Practical Examination
24-01-2011SSLC 2011 Model IT Practical Exam
23-01-2011Income Tax Deduction from salaries during 2010-2011
22-01-2011Annual Examination 2011 - Time Table
22-01-2011SSLC Model Exam Time Table February 2011
21-01-2011USS/LSS Question Paper Statement 2011
21-01-2011Circular on Grace Marks(Sports)
20-01-2011PSC News: From 1st March 2011, Candidates have to prove their identity in the PSC examination hall with proper documents
19-01-2011Final version of "The Kerala Right of Children to Free and Compulsory Education Rules 2010 as on 14.01.2011
19-01-2011IT@School Circular about Laptop and Netbook for Teachers - Malayalam - English
19-01-2011DPI Circular on Spark Implementation
18-01-201116% increase in DA ordered
18-01-2011Circular about the CE monitoring for STD VIII , IX
18-01-2011Day off for night duty in SSLC dates
18-01-2011Performa to be submitted by ERNAKULAM Ednl.Dist. SITC's on SSLC IT Practical
18-01-2011Prospectus for Kerala Engineering And Medical Entrance Exam 2011
18-01-2011Time Table for Kerala Engineering And Medical Entrance Exam 2011
18-01-2011Notification for Kerala Engineering And Medical Entrance Exam 2011English - Malayalam
18-01-2011How Normalization of marks is done
18-01-2011List of Post Offices from where Application Forms are sold List in English - List in Malayalam
18-01-2011Entrance Exam: GO about the Prospectus for Admission to Professional Degree Courses 2011
18-01-2011Entrance Exam: Normalization Committee Expansion
18-01-2011Entrance Exam Reforms for Engineering stream
17-01-2011State Kalolsavam 2011 - Updated Program Notice
17-01-2011Premetric scholarship 2010 -11 Fresher List - Renewal list
17-01-2011DPI Circular about the transfer of Ministerial staff (Gazetted)
16-01-2011Venue of State SRG Training Centers
16-01-2011Notification-Arabic Teachers Examination April 2011
14-01-2011State IT Fest Results: HS Section - HSS Section
14-01-2011Crediting of DA Arrears to PF Accounts - Time limit extended
14-01-2011Observance of Palliative Care Day
14-01-2011Circular on C.E Score SSLC 2010-'11
13-01-2011Portions avoided for SSLC Examination 2010 -11
11-01-2011State IT Fest - Program notice
11-01-2011Samsung ML1640 PRINTER - Refilling Instructions
11-01-2011Canon Lide 100 Scanner Driver for Ubuntu
09-01-2011Laptop for Teachers - Draft Concept Note English - Malayalam
08-01-2011State Sasthramela - Overall Results
07-01-2011USS/LSS Notification 2010- 11 - Registration Form
07-01-2011GPF Calculator Version 2.2 (Excel Program prepared by Ajayakumar, Head clerk Mullasserry block, Trichur)
06-01-2011Employees Leaving the Country for Visiting Children - Guidelines Issued
06-01-2011Voluntary retirement and Invalid Pension - Allowance of weightage on unification of date of retirement - Orders issued.
06-01-2011State Work Experience Fair UP Results
05-01-20119th Pay Commission Report (Updated)
05-01-2011Manual for Kerala State Special School Kalothsavam
04-01-2011Circular for ACE/AE of SSLC - 2011
04-01-2011General Instruction for ACE/AE of SSLC-2011 Application Filling
01-01-2011Muslim Girls - Nadar Scholarship 2011
01-01-2011Application for the National Award for Teachers for use of ICT in Education - Instructions
01-01-2011Regularisation order: Leave Sanctioned on the National strike dated 07-09-2010
01-01-2011Ration Rice to Noon Meal Cooks in Schools
31-12-2010Muslim Nadar Girls Scholarship (MNS) 2010-11: Notification Issued
29-12-2010List of HSA's to be considered(CR required 2008-2010)for the DPC meeting to be held during the year 2011
28-12-2010Diploma Examination in Language Education (Hindi/Arabic/Urdu) Results 2010
28-12-2010Blind/PH Scholarship(BPHFC) 2010-11: Notification Issued
28-12-2010Provisional seniority list of Educational officers
Govt Order - Seniority list
28-12-2010In partial modification of G.O (P) No.602/2010/Fin dated 19/11/2010 Government have ordered
27-12-2010State IT Fest DPI Circular
24-12-2010Scholarship distribution : Video Conference for Educational officers & staff
23-12-2010Supernumerary Post against retirement vacancies Orders issued-
22-12-2010Entry Form, ID Card, etc. State Sasthramela at Aluva
22-12-2010SSITC Schedule Ernakulam - Aluva
22-12-2010Winners of Regional Math Olympiad
21-12-2010SSITC Training Module
21-12-2010Seniority List of State wise By-Transfer appointment of HSST/HSST(Jr.)
17-12-2010Transfer Promotion and Postings of HM's and AEO's
17-12-2010Press Release about the RTE Act - Kerala RTE Rules 17-12-2010
17-12-2010DPC Higher Lower 2011
16-12-2010Early Disbursement of Salary
16-12-2010Prevention of Ragging & Eve teasing in school premises; Instructions
16-12-2010Examination Calendar 2011-2012
15-12-2010Appointment of Teaching /Non-Teaching staffs in Panchayath Schools -Loss of posts-guidelines issued
15-12-2010Promotion of Kannada graduate teachers as HM - Orders issued
14-12-2010Date of birth change for pupils transfered to Central syllabus
14-12-2010Casual leave for provisional employees
13-12-2010HSST Junior Transfer (General) List
11-12-2010An important Circular from Pareeksha Bhavan to Headmasters reg. SSLC 2011
11-12-2010Census 2011-Second phase of census duty
11-12-2010Higher Secondary : Remittance of Youth Festival Fund-reg
10-12-2010Revised the rate of DA w.e.f 01/07/2010 to State Service Pensioners/Family Pensioners
09-12-2010Notification : District Merit Scholarship:2010-11
09-12-2010Notification : Suvarna Jubilee Merit Scholarship (SJMS) 2010-11
09-12-2010Notifcation : State Merit Scholarship (SMS)2010-11
09-12-2010Notification : Muslim Girls Scholarship (MGS)2010-11
09-12-2010Pledge for Energy Conservation Day (December 14)
09-12-2010RMSA : Up-gradation of High Schools
08-12-2010RMSA : School photos required for major repairing works
07-12-2010SSLC PCN candidates' Fees Date Extension Regarding
07-12-2010Self Drawing Officers' Salary through Treasury Savings Bank accounts with effect from 01/01/2011; ordered
04-12-2010Notification : Rashtriya Sanskrit Sansthan Scholarship 2010-11
04-12-2010DPI Circular about Sainik School Entrance Examination
04-12-2010Sainik School Entrance Examinatio n
Letter - Prospectus - Application Form - Model QP
03-12-2010TTC 2011 - Notification
03-12-2010SSLC : Date of Birth Application -Duplicate Application
03-12-2010GIS - Modification of existing C Form for GIS - Reg
03-12-2010KSCTE : Launching of National Green Corps - Reconstitution of district implementing and monitoring committee
02-12-2010Sanskrit scholarship exam(Central scheme) date change - DPI's Circular
01-12-2010Hindi Diploma in Language Education Course-2011 - 2012
General Quota
- Self-Financing Quota
30-11-2010Pledge for the day of elephantiasis prevention
29-11-2010The seniority list of HSAs to be promoted as HSST
28-11-2010Proceedings - Provisional Rank List(Compassionate) - Provisional Rank List(General) - Provisional Transfer List(Compassionate) - Provisional Transfer List(General)
28-11-2010Higher Secondary : Uploading-Registration-II YEAR-Instructions
27-11-2010State Insurance; Introduction of Dhana Varsha and Dhana Samrudhi insurance schemes
27-11-2010DPI Circular : Teachers Empowerment Program Scheduled on Nov27 Postponed to December 4
27-11-2010World Aids day Pledge & Circular
27-11-2010DPI Circular about Milk distribution in schools
26-11-2010HM Promotion - HM Transfer
26-11-2010A Useful TIP on SPARK by Anil Aavani
25-11-2010Entry Form - District IT Mela
25-11-2010Circular about the data collection of Scholarship distribution in schools from 2006-2007 onwards
25-11-2010Ernakulam District School Kalolsavam When & where
25-11-2010Circular-utilisation of special fee for the Computer purchase for Upper Primary Schools
25-11-2010"Keralanadanam" included in kalolsavam
24-11-2010Group Personal Accident Insurance Scheme through Kerala State Insurance Department for the year 2011
24-11-2010Group Insurance Account (GIS) statement format
24-11-2010Form -B revised for showing deduction towards GIS
Excel format
23-11-2010Higher Secondary : meritcum-Merit cum Means Entry: password
23-11-2010Higher Secondary FDP-Changes in venues and date of HSST Training November 2010
22-11-2010Report on the visit of NCPCR to Kerala to look in to the matter of sexual exploitation of children in tourist places of Kerala
22-11-2010DPI Circular about Sexual Exploitation of Children
22-11-2010Promotion,Transfer and Posting of Educational Officers -Orders Issued - Joint Director ,DDEs and DEOs - Junior Superintendent /Head Clerks - Senior Superintendent /Supervisorss - Ratio Promotion of Senior Superintendents - Text Book Officers
20-11-2010DEO Direct Recruitment List
20-11-20105% increase in the basic pension/family pension to who retired/expired while in service during the period from 01.03.2002 to 30.06.2004
18-11-2010Final Seniority list of Kannada HSAs eligible for HM promotion Order
12-11-2010Circular about the online data entry of Sports & Games
10-11-2010Plus One Examination 2010-11: Nominal Roll
10-11-2010Tamil Medium Status Co Order
10-11-2010Retention of full time posts by virtue of Group "C' diversion -cancelled- Order issued
10-11-2010DPI Circular about the directions on Conducting Science Fair
10-11-2010Higher Secondary: Remittance of Share of Youth Festival Fees-Circular issued
10-11-2010Higher Secondary: Remittance of Fee for Sports Meet.during 2010-11
09-11-2010Lida Jacob Commission Report about RTE Act (Updated on 9-11-2010 with forms & affidavits)
10-11-2010The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Dated : 27-8-2009)
09-11-2010Arabic Kalolsavam Revised Evaluation Tools
09-11-2010TTC Revaluation Results 2010 - I year School Going - I year Repeat - II year School Going - II year Repeat
07-11-2010Higher Secondary First Year Improvement Exam-Sept-2010-Result published-reg
06-11-2010Answer Key for all zones STD IX Physics
STD VIII Maths: South Zone | Central Zone | North Zone
 06-11-2010Physical Education -Qualification of Teachers Revised Orders issued
 04-11-2010GIS Extension of time limit
04-11-2010Directions to the organizers of Maths Fair
04-11-2010Application form for the SSLC Duty as Dy. Chief Supt & Invigilator in Gulf & Lakshadweep
04-11-2010For Govt Schools : circular to utilize special fee amount for the purchase of Library books in "1000 books for 1003 schools" scheme
02-11-2010ICT Toll Free Numbers
01-11-2010SIEMAT School Codes Ernakulam District
01-11-2010GO about Protected teachers salary - Order
31-10-2010DPI Circular about contingent charge for Milk Supply
31-10-2010School Statistics Guidelines
31-10-2010School Statistics-Activity Calendar
31-10-2010School Statistics-Proforma
30-10-2010Re-arrangement of Protected Teachers: Disciplinary action - Order
29-10-2010Haritha Vidyalayam : List of selected Schools
29-10-2010DPI Circular about Malayalam Bhasha Dinakhosham


28-10-2010Departmental Test-Jan 2011 Instructions to apply - Registration Link

21-10-2010LP-UP Half Yearly Examination-2010 Time table
21-10-2010High School half Yearly Examination-2010 Time table
21-10-2010Higher Secondary Examination - 2011 Notification
13-10-2010DPI Circular about HSS/HS/UP IT Fair-2010-11
13-10-2010Facilities and Concessions to the staff engaged for the census duty
11-10-2010Encashment of D.A arrear in cash to those retire on or before 31/03/2011
08-10-2010Public Holidys for the Calender year 2011
04-10-2010Appointment approval in additional division - Clarification
04-10-2010Circular about National Teachers' Award - Directions
01-10-2010Protection of Aided School Teachers in Parent Schools -
26-09-2010DPI: Latest circular on Noon Meal Program
26-09-2010Ready Reckoner (a table for Cooking Expense)
26-09-2010Teacher Student Ratio 1:40 Order Gen Education
22-09-2010Orders to use new Symbol for the Indian Rupee in Treasury forms - Rupee Font
19-09-2010DPI Circular about Milk Supply to the Students up to standard VIII
15-09-2010Computer printed Birth certificates issued by the localbody should be consider as a proof
14-09-2010DPI Circular about Total Physical Fitness Program 2010-2011
06-09-2010Local Government Institutions; Details of utilization of devolved funds called for
04-09-2010DPI Circular about Teacher Empowerment program
03-09-2010Crediting of DA arrear to PF; time-limit extended


03-09-2010Directions about the work experiance club in schools
03-09-2010Vidyaramgam Kala sahithya vedi : Competition items


03-09-2010Proforma Renewal of National Scholarship for 2011-12


28-08-2010Text Book distribution for 2010-11 : Directions for Accounting
24-08-2010Malayalam Typing - Proper finguring(Pradeep Mattara, Master Trainer, Malappuram
21-08-2010SLI Loan : Increase in number of instalements for the repayment of loans under SLI.
20-08-2010Circular about New symbol for the Indian Rupee
17-08-2010Festival allowance to Cook (Rs.500/-) who are working as part of the Noon Meal Program in schools
14-08-2010Unification of retirement date; creation of supernumerary posts during 2010-11
13-08-2010Accident insurance to students extended
13-08-2010Modification to Orders on Onam Advance
11-08-2010General Election 2010/Byelection : Rates of TA/DA to personnel posted for duty - Rates Revised
08-08-2010Ad Hoc Bonus & Special Festival Allowance
08-08-2010Onam Advance of Rs.7500/- will be recovered in 5 equal monthly instalments (disbursed from 18/08/2010 onwards)
08-08-2010Onam Advance of Rs.1000/- to part-time contingent employees
05-08-2010Application & directions for the correction of date of birth in School records
03-08-2010DPI Circular about the Staff fixation & July Salary