പോസ്റ്റുകള്‍

Friday, October 9, 2009

പൂച്ചയും മൂരാച്ചിയും


ഉച്ചവെയിലത്തുച്ചഭഷിണി തന്നി-
ലുച്ചത്തിൽ കൊച്ചന്മാർ വിളിച്ചു കൂവി
അച്ചന്മാരച്ചികൾ നോക്കിച്ചിരിക്കവേ
പൂച്ചയെ മൂരാച്ചി തച്ചു കൊന്നു
കുന്തിച്ചിരിക്കണോ ചിന്തിച്ചു നോക്കുവിൻ
മൂരാച്ചിമാരിനി കൊഞ്ചിക്കൂടാ
നേർച്ചയ്ക്കു കാച്ചിയിറക്കിയ പാലതിൽ
ഈച്ചകൾ വീണതു പൂച്ച കണ്ടു
പാർച്ചയ്ക്കു പറ്റാത്ത പാലിന്റെയർച്ചന
പൂച്ചയോ ചർച്ചയ്ക്കു വെച്ചതില്ല
നേർച്ചയ്ക്കു കാച്ചിയ പാലായാലുമതു
പൂച്ചയ്ക്കുയർച്ചയ്ക്കു ചേർച്ചയല്ലേ
തച്ചു കൊല്ലാനിഛ പതിച്ച മനസ്സതിൽ
പൂച്ചയല്ലഛനല്ലച്ചാച്ചനാരു ?

No comments: