പോസ്റ്റുകള്‍

Saturday, October 3, 2009

പുതുമൊഴികൾ

നായുടെ വാലെത്ര നാളു കിടന്നാലു-
മോടക്കുഴലു വളയാറില്ല

കാഞ്ഞിരക്കായൊത്തു വാണാൽ പാലേ
നീയും കയ്പുള്ളതാകും

ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം
ഓർമ്മിക്കുവാനാർക്കുണ്ടിന്നു നേരം

മുല്ലപ്പൂവിൻ പൊടിയേറ്റുകിറ്റന്നാലും
കല്ലിൻ ഹൃദയം കരിങ്കല്ലാണേ

No comments: