പോസ്റ്റുകള്‍

Tuesday, May 11, 2010

നര്‍മ്മംനര്‍മ്മ ഭാവന
പാരാഡോക്സ്
**************
ഗുരുവും ശിഷ്യനും കൂടി 
കേസു കൊണ്ടു കളിച്ചു പോല്‍ 
ഇതിലാരു ജയം നേടീ 
ഇഴ കീറിശ്ശോധിച്ചിടാം 

ഗുരുവാണേല്‍ സാധുപ്രകൃതന്‍
ശുദ്ധാത്മാവതിലോലമാം- 
വചനങ്ങള്‍ നടത്തുവോന്‍ 
നരച്ച ചിന്ത പേറുവോന്‍

ശിഷ്യനൊപ്പമുള്ളോര്‍ക്കെന്നാല്‍ 
നുണയന്‍ ലക്കു കെട്ടവന്‍ 
ഗുരു നിന്ദ സദാ ഹൃത്തില്‍ 
പതിവായ്ക്കൊണ്ടു പോണവന്‍ 

ഗുരുവിന്നു ഫീസും വേണം 
ബത്ത,യത്ര സറണ്ടറും 
ശിഷ്യന്‍ നേരിട്ടു കൈനീട്ടി 
വാങ്ങില്ലൊന്നു മൊരിക്കലും! 

ഇതിലാരു ജയം നേടീ 
എന്നു ചിന്തിച്ചു നില്ക്കണോ 
ജയമിക്കലികാലത്തില്‍ 
ശിഷ്യനല്ലേ വിധിച്ചിടൂ!! 

ഇത്രയൊക്കെപ്പറഞ്ഞപ്പോള്‍ 
എന്തു താങ്കള്‍ക്കറിഞ്ഞിടാന്‍ 
'ഡോക്സ'തില്‍ 'പാര'യേറുമ്പോള്‍ 
'പാരാഡോക്സാ'യിടുന്നെടോ!?