പോസ്റ്റുകള്‍

Friday, October 3, 2014

android

ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില രഹസ്യ കോഡുകൾ

ആൻഡ്രോയിഡിൻറെ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാണ്. ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. എന്നാൽ ആൻഡ്രോയിഡിന് ചില രഹസ്യ കോഡുകൾ ഉണ്ട്. ഇവ പലർക്കും അറിയില്ല. ആൻഡ്രോയിഡിലെ ഈ രഹസ്യ കോഡുകൾ നിങ്ങളുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നവയാണ്. ആ രഹസ്യ കോഡുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ഇതാ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Code Description
*#*#4636#*#* Display information about Phone, Battery and Usage statistics
*#*#7780#*#* Restting your phone to factory state-Only deletes application data and applications
*#*#273283*255*663282*#*#* For a quick backup to all your media files
*#*#7594#*#* Changing the power button behavior-Enables direct poweroff once the code enabled
*#*#34971539#*#* Shows completes information about the camera
*2767*3855# It’s a complete wiping of your mobile also it reinstalls the phones firmware
*#*#197328640#*#* Enabling test mode for service activity
*#*#232339#*#* OR *#*#526#*#* Wireless Lan Tests
*#*#232338#*#* Displays Wi-Fi Mac-address
*#*#1472365#*#* For a quick GPS test
*#*#1575#*#* A Different type GPS test
*#*#0283#*#* Packet Loopback test
*#*#0*#*#* LCD display test
*#*#0673#*#* OR *#*#0289#*#* Audio test
*#*#0842#*#* Vibration and Backlight test
*#*#2663#*#* Displays touch-screen version
*#*#2664#*#* Touch-Screen test
*#*#0588#*#* Proximity sensor test
*#*#3264#*#* Ram version
*#*#232331#*#* Bluetooth test
*#*#7262626#*#* Field test
*#*#232337#*# Displays bluetooth device address
*#*#8255#*#* For Google Talk service monitoring
*#*#4986*2650468#*#* PDA, Phone, Hardware, RF Call Date firmware info
*#*#1234#*#* PDA and Phone firmware info
*#*#1111#*#* FTA Software version
*#*#2222#*#* FTA Hardware verion
*#*#44336#*#* Displays Build time and change list number
*#06# Displsys IMEI number
*#*#8351#*#* Enables voice dialing logging mode
*#*#8350#*#* Disables voice dialing logging mode
##778 (+call) Brings up Epst menu

1 comment:

sneha patel said...

Hello..
Earn money from your blog/site/facebook group
I have visited your site ,you are doing well..design and arrangements are really fantastic..
Here I am to inform you that you can add up your income.
Our organization Kachhua is working to help students in their study as well as in prepration of competitive examination like UPSC,GPSC,IBPS,CA-CPT,CMAT,JEE,GUJCATE etc and you can join with us in this work. For that visit the page
http://kachhua.in/section/webpartner/
Thank you.
Regards,

For further information please contact me.

Sneha Patel
Webpartner Department
Kachhua.com
Watsar Infotech Pvt Ltd

cont no:02766220134
(M): 9687456022(office time;9 AM to 6 PM)

Emai : help@kachhua.com

Site: www.kachhua.com | www.kachhua.org | www.kachhua.in