പോസ്റ്റുകള്‍

Thursday, June 21, 2012

അണ്ണാരക്കണ്ണനും തന്നാലായത് ?


ആരാന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ടൊരാറാട്ട്
4 comments:

ajith said...

നല്ലതാണ്.

എന്റെ മലയാളം said...

ഇതിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അല്ലെ? ആരാന്റെ അല്ലല്ലോ?

Echmukutty said...

എല്ലാം നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍. പിന്നെ എന്‍റെ മലയാളത്തിനെ സംശയം എനിക്കും ഉണ്ട്.

Echmukutty said...

എന്‍റെ മലയാളത്തിന്‍റെ എന്നു വായിക്കുക കേട്ടോ.